Μοναδα Ανακυκλωσης ΑΕΚΚ

Συμβεβλημένη με εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ
Η επιχείρηση έχει μια πλήρως αδειοδοτημένη μονάδα προκειμένου να παραλαμβάνει και να διαχειρίζεται όλους τους τύπους αδρανών αποβλήτων, απόβλητα από εργασίες εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που προέρχονται από κατεδαφίσεις, ανεγέρσεις, oικοδομικές εργασίες, έργα υποδομών , ανακαινίσεις, αναπλάσεις κλπ. Τα απόβλητα αφού υποστούν τις κατάλληλες διεργασίες, όπως χειροδιαλογή με χρήση μεταφορικής ταινίας και αρπάγης, θραύση, κοσκίνισμα, προσωρινή αποθήκευση, τελικά διατίθενται για επαναχρησιμοποίηση ή σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις με πιστοποιημένους τελικούς αποδέκτες προς ανακύκλωση, αξιοποίηση και εναλλακτική διαχείριση (χαρτί, μέταλλα, πλαστικά κλπ) προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των αποβλήτων, τα οποία μέχρι πρότινος διαχειρίζονταν αλόγιστα σε ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης ή κατέληγαν στο ΧΥΤΑ Ρεθύμνου. Η τιμολόγηση της μονάδας ακολουθεί τον κατάλογο του συλλογικού συστήματος. (ΑΝΑΚΕΜ)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ
Για την έγκριση εργασιών (άδεια δόμησης /άδεια μικρής κλίμακας ) είναι απαραίτητη η έκδοση βεβαίωσης εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ΑΕΚΚ. Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης, απαιτείται από τους παραγωγούς ΑΕΚΚ να υποβάλλουν σχέδιο για την διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ), σύμφωνα με το αρθρ.7 παρ.2 της ΚΥΑ 36259/2010, κατά την έκδοση της άδειας και πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, να υποβληθούν στη αρμόδια υπηρεσία δόμησης στοιχεία για την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων που θα παραχθούν από την δραστηριότητα τους και στη συνέχεια να συνάψουν σύμβαση με Σύστημα Διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΑΝΑΚΕΜ). Κατά την κατασκευή οι παραγωγοί πρέπει να παραδώσουν τα παραγόμενα ΑΕΚΚ σε αδειοδοτημένη μονάδα και κατά την ολοκλήρωση της κατασκευής, θα λάβουν από το σύστημα, την βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων τους .